Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Gedragscode Hypothecaire Financieringen (1 januari 2007)

 1. Begrippen
  In deze Gedragscode wordt verstaan onder:
  Hypothecaire financiering:
  Een financiering aan een consument voor de verwerving, verbouwing of herfinanciering
  van een voor eigen bewoning bestemd in één van de Europese landen gelegen
  registergoed, tot zekerheid voor de terugbetaling waarvan een hypotheek op dat
  registergoed is of wordt gevestigd.

Leencapaciteit
Het bedrag aan hypothecaire financieringen dat de hypothecair financier maximaal aan de
consument mag verstrekken op grond van de bepalingen van de Gedragscode.

Toetsrente
De rente die de hypothecair financier op grond van deze Gedragscode dient te hanteren
bij het bepalen van de leencapaciteit van de consument.

Juridische looptijd:
De periode waarvoor een overeenkomst, waarbij een hypothecaire financiering is
verstrekt, is gesloten.

Economische looptijd:
De periode, waarin een hypothecaire financiering volgens het bij de verstrekking
overeengekomen aflossingsschema geheel afgelost zou zijn, ongeacht de juridische
looptijd.

Hypothecair financier:
Een geldgever, die bedrijfsmatig hypothecaire financieringen verstrekt en die toegetreden
is tot de overeenkomst zelfregulering hypothecaire financieringen.

Consument:
Een natuurlijk persoon die anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt.

Actuele rente:
De rente die een hypothecair financier volgens de met de consument gesloten
overeenkomst inzake een hypothecaire financiering hanteert bij het berekenen van een
vergoeding ingeval van een extra of algehele vervroegde aflossing.

Contactorgaan Hypothecair Financiers:
Het Contactorgaan Hypothecair Financiers, gevestigd te Amsterdam.

Hypotheekbemiddelaar:
Een natuurlijk persoon, niet in dienst bij een hypothecair financier, of een rechtspersoon
die als tussenpersoon werkzaamheden verricht gericht op het totstandbrengen van
hypothecaire financieringen.

Gedragscode:
De Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

Voorlichtingsbrochure:
Een brochure die vastgesteld wordt door het Contactorgaan Hypothecair Financiers.

Europees Gestandaardiseerd Informatieblad:
Een informatieblad zoals vastgesteld bij de Europese overeenkomst over een vrijwillige
gedragscode betreffende voorlichting in de precontractuele fase voor woningkrediet.

 1. Toepassingsgebied
  De Gedragscode is van toepassing op iedere hypothecaire financiering, die door een
  hypothecair financier als standaardproduct aan consumenten in het openbaar wordt
  aangeboden en/of verstrekt.
 2. Voorlichting
  De hypothecair financier zorgt er voor dat aan consumenten te verstrekken informatiemateriaal
  over hypothecaire financieringen helder en duidelijk is en dat daarin ten
  minste de volgende zaken worden opgenomen:
 3. een globale aanduiding van:
  a. financiële consequenties en kosten, die verbonden zijn aan of samenhangen met de
  verkrijging van een woning en van een hypothecaire financiering;
  b. fiscale gevolgen verbonden aan het kopen van een eigen woning en het verkrijgen
  van een hypothecaire financiering;
  c. de belangrijkste overheidsregelingen op het gebied van het verwerven van een
  eigen woning;
  d. door de hypothecair financier aangeboden financieringsvormen met een beknopte
  uitleg waaronder een beschrijving van de verschillende aflossingsvormen alsmede
  een beschrijving van de verschillen tussen producten met een vaste en producten
  met een variabele rente en de gevolgen daarvan voor de consument;
  e. een beschrijving van de soorten rente: vast, variabel en combinaties van beide;
  f. de zekerheidsvorm;
 4. de wijze waarop informatie is te verkrijgen over actuele nominale en effectieve
  rentepercentages;
 5. effectieve rentepercentages, indien nominale rentepercentages zijn vermeld;
 6. de kosten die de hypothecair financier in rekening brengt of kan brengen bij het
  verstrekken van de hypothecaire financiering;
 7. de wijze waarop algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de
  hypothecaire financiering, verkrijgbaar zijn;
 8. bijkomende verplichtingen, die aan een hypothecaire financiering zijn verbonden;
 9. de kosten verbonden aan een bouwfinanciering;
 10. de standaardverstrekkingsnormen met en zonder Nationale Hypotheek Garantie in
  relatie tot de waarde van het hypothecair te verbinden registergoed;
 11. de tijdstippen waarop rente en/of aflossingen betaald moeten worden;
 12. een eventuele vergoedingsregeling bij extra of vervroegde algehele aflossing;
 13. de mogelijkheden tot extra of vervroegde algehele vergoedingsvrije aflossing;
 14. de tijdstippen waarop extra of vervroegde algehele aflossingen zonder renteverlies
  kunnen plaatsvinden, indien deze aflossingen niet uiterlijk per het eerstvolgende
  tijdstip van de overeengekomen periodieke betaling van rente en/of aflossing
  gevaluteerd worden;
 15. een globale uitleg van de vergoedingsregeling, indien bij extra of vervroegde
  algehele aflossing de vergoeding berekend wordt op basis van de contante waarde
  van het verschil tussen de door de consument verschuldigde rente en de actuele
  rente;
 16. de wijze waarop de Voorlichtingsbrochure verkrijgbaar is;
 17. de mogelijkheid voor de hypothecair financier om de hypothecaire financiering bij
  het Bureau Krediet Registratie te Tiel aan te melden;
 18. de verplichting voor de hypothecair financier om eventuele betalingsachterstanden
  bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel te melden;
 19. de eventuele verplichting het registergoed te laten taxeren en, indien van
  toepassing, door wie deze taxatie uitgevoerd moet worden;
 20. naam en adres van de hypothecair financier en, indien van toepassing, naam en
  adres van de hypotheekbemiddelaar;
 21. dat hij de Gedragscode onderschrijft en bij welke vestiging van de hypothecair
  financier de Gedragscode verkrijgbaar is.
  De hiervoor onder 2 tot en met 19 vermelde informatie zal in één document opgenomen
  worden. Indien in een advertentie of een soortgelijke publicitaire uiting van een
  hypothecair financier nominale rentepercentages zijn vermeld, dienen ook de effectieve
  rentepercentages vermeld te zijn.
 22. Hypotheeklastenberekening
  De hypothecair financier of de hypotheekbemiddelaar zal, al dan niet in het Europees
  Gestandaardiseerd Informatieblad, de consument in verband met de aanvraag van een
  hypothecaire financiering een hypotheeklastenberekening ter hand stellen. Indien een
  hypotheekbemiddelaar geen hypotheeklastenberekening ter beschikking stelt, zal de
  hypothecair financier op verzoek van de consument hiervoor zorgdragen.
  De hypotheeklastenberekening bevat, voor zover van toepassing, ten minste de volgende
  elementen:
  – te betalen rente
  – te betalen aflossing
  – premie te verpanden levensverzekering*
  – eigenwoningforfait**
  – erfpachtcanon**
  – verplichte stortingen ten behoeve van te verpanden beleggingen
 • Indien de hypothecair financier gevraagd wordt een hypotheeklastenberekening te
  maken, wordt (worden) de premie(s) van de te verpanden levensverzekering(en) alleen in
  de berekening betrokken indien de consument de gegevens aanlevert.
  ** Deze gegevens worden alleen in de berekening betrokken indien de consument de
  gegevens aanlevert.
 1. Offertes
  In een offerte dan wel in (een) daarbij gevoegde bijlage(n) zal de hypothecair financier
  minimaal de volgende zaken opnemen:
 2. het bedrag van de hypothecaire financiering;
 3. de juridische en economische looptijd van de hypothecaire financiering;
 4. de tijdstippen waarop periodieke rente en/of aflossing en/of premie betaald moeten
  worden;
 5. het rentetype;
 6. het nominale rentepercentage per jaar;
 7. het effectieve rentepercentage per jaar;
 8. de aflossingsvorm;
 9. een opgave van het te betalen bedrag aan aflossing of annuïteit per betalingstijdstip
  of een indicatie daarvan, indien een exacte opgave niet mogelijk is;
 10. een eventuele vergoedingsregeling bij extra of vervroegde algehele aflossing;
 11. mogelijkheden tot extra of vervroegde algehele vergoedingsvrije aflossing;
 12. de tijdstippen waarop extra of vervroegde algehele aflossingen zonder renteverlies
  kunnen plaatsvinden, indien deze aflossingen niet uiterlijk per het eerstvolgende
  tijdstip van de overeengekomen periodieke betaling van rente en/of aflossing
  gevaluteerd worden;
 13. de kosten die de hypothecair financier in rekening brengt bij het verstrekken van
  de hypothecaire financiering en gedurende de economische looptijd. De kosten bij
  verstrekking moeten zijn uitgedrukt in een percentage van het bedrag van de
  hypothecaire financiering;
 14. de geldigheidsduur van de offerte;
 15. het beschikbaar zijn van een hypotheeklastenberekening bij de hypothecair
  financier of de hypotheekbemiddelaar en de plicht van de hypothecair financier op
  verzoek van de consument een dergelijke berekening te verschaffen als de
  hypotheekbemiddelaar die niet verstrekt;
 16. de vergoeding die de hypothecair financier vraagt voor het niet nakomen door een
  consument van een geaccepteerde offerte;
 17. de datum, waarop uiterlijk de hypotheekakte gepasseerd moet zijn;
  en voor zover van toepassing ook de volgende zaken:
 18. bijkomende verplichtingen en de kosten daarvan en/of tarieven daarvoor;
 19. de kosten verbonden aan een bouwfinanciering;
 20. eventuele voorbehouden en/of bijzondere bedingen.
  De hypothecair financier zal uiterlijk bij het uitbrengen van een offerte tevens algemene
  voorwaarden die van toepassing zullen zijn op die hypothecaire financiering alsmede een
  op de consument toegesneden Europees Gestandaardiseerd Informatieblad (EGI),
  meezenden. Het EGI kan ook in de offerte zijn geïntegreerd.
 21. Leencapaciteit
  1 De hypothecair financier zal iedere aanvraag van een consument voor een hypothecaire
  financiering individueel beoordelen op basis van de financiële positie en de moraliteit van
  de consument en de waarde van de aangeboden zekerheden, waaronder het registergoed
  dat als zekerheid voor de terugbetaling van de hypothecaire financiering is of wordt
  verbonden. Bij de beoordeling van een aanvraag van een hypothecaire financiering zal de
  hypothecaire financier geen onderscheid maken op grond van godsdienst,
  levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit, geslacht, burgerlijke staat of
  sexuele geaardheid. Voorts zal het enkele feit dat de hypothecair te verbinden woning is
  gelegen in een bepaalde wijk of postcodegebied geen grond zijn om de aanvraag af te
  wijzen.
  2 De hypothecair financier zal bij het bepalen van de leencapaciteit van een consument
  die een hypothecaire financiering aanvraagt rekening houden met huidige vaste en
  bestendige inkomsten, alsmede met toekomstige vrij voor de consument beschikbare
  inkomsten uit vermogen indien die redelijkerwijs te verwachten zijn. Onder vrij voor de
  consument beschikbare inkomsten uit vermogen worden verstaan inkomsten die de
  consument vrij kan besteden zonder dat de vermogensbron wordt aangetast. Voor het
  bepalen van vrij voor de consument beschikbare inkomsten uit vermogen zal de
  hypothecair financier uitgaan van ten hoogste een door het Contactorgaan Hypothecair
  Financiers vast te stellen percentage, thans vastgesteld op 3% van de waarde van het
  vermogen. Indien het rentepercentage voor een hypothecaire financiering lager is dan
  genoemd percentage zal de hypothecair financier voor het bepalen van vrij voor de
  consument beschikbare inkomsten uitgaan van ten hoogste het rentepercentage over de
  hypothecaire financiering.
  Als de hypothecaire financiering wordt verstrekt aan meer consumenten mag de
  hypothecair financier bij het bepalen van de leencapaciteit rekening houden met hun
  gezamenlijke inkomsten.
  3 De hypothecair financier zal het maximale bedrag van de bruto lasten verbonden aan
  een hypothecaire financiering vaststellen op basis van actuele door het Nationaal Instituut
  voor Budgetvoorlichting (NIBUD) te Utrecht vastgestelde woonlastpercentages. Als de
  hypothecaire financiering wordt verstrekt aan meer consumenten zal het
  woonlastpercentage worden gebaseerd op de consument met de hoogste inkomsten.
  4 De hypothecair financier zal de leencapaciteit van een consument voor een
  hypothecaire financiering met een rentevastperiode van korter dan tien jaar berekenen op
  basis van een door het Contactorgaan Hypothecair Financiers vastgesteld percentage dat
  gebaseerd is op de marktrente over leningen aan de Nederlandse staat met een resterende
  looptijd van tien jaar, te verhogen met een door het Contactorgaan Hypothecair
  Financiers vast te stellen opslag. Deze opslag wordt vooralsnog bepaald op 1 procentpunt.
  De hypothecair financier mag bij het berekenen van de leencapaciteit van de
  consument ook een hoger toetsrentepercentage hanteren.
  De hypothecair financier zal de leencapaciteit van een consument voor een hypothecaire
  financiering met een rentevastperiode van tien jaar of langer berekenen op basis van het
  rentepercentage dat de hypothecair financier gedurende die rentevastperiode
  daadwerkelijk in rekening brengt.
  Bij de bepaling van de leencapaciteit wordt – ongeacht de aflossingsvorm of de
  rentevastperiode van de hypothecaire financiering – uitgegaan van ten minste de lasten
  behorende bij een 30-jarige annuïtaire lening.
  5 Als een hypothecaire financiering hoger is dan de marktwaarde bij onderhandse
  verkoop van het hypothecair te verbinden of verbonden registergoed, zal de hypothecair
  financier tijdig de consument daarop en op het daaraan verbonden risico van een
  restschuld wijzen en hem informeren over de gevolgen van een restschuld.
  6 Een hypothecair financier mag in bijzondere gevallen bij het verstrekken van een
  hypothecaire financiering de hiervoor onder 2, 3 en 4 bedoelde normen overschrijden
  indien hij de consument tijdig in kennis heeft gesteld van die overschrijding en de
  consument jegens de hypothecair financier schriftelijk heeft verklaard dat de hypothecair
  financier hem heeft gewezen op de overschrijding van de normen en de daaraan
  verbonden risicos en dat hij die risicos begrijpt en accepteert. De hypothecair financier
  legt de overschrijding met de daaraan ten grondslag liggende motivering vast in het
  financieringsdossier van de consument.
 22. Effectieve rente
  De berekening van het effectieve rentepercentage op jaarbasis vindt plaats met behulp
  van de volgende formules:
  a. Eerst wordt de effectieve rente per betalingstermijn bepaald, zijnde het percentage
  waarbij de volgende gelijkheid geldt:
  n T(m) R(n)
  K-A=  ——- + ——–
  m=1 (1+i)m (1+i)n
  In deze formule geldt:
  K = bedrag van de hypothecaire financiering.
  A = bedrag van de kosten die de hypothecair financier bij het afsluiten van de
  hypothecaire financiering in rekening brengt
  T(m) = termijnbedrag bij betalingstermijn m
  n = het aantal te betalen termijnen tijdens de economische looptijd van de hypothecaire
  financiering echter berekend over maximaal 30 jaren
  i = het eenhonderdste deel van de effectieve rente per betalingstermijn
  R(n):de (eventuele) (restant-)schuld aan het eind van de economische looptijd van de
  hypothecaire financiering c.q. na 30 jaren.
  b. Vervolgens wordt de effectieve rente op jaarbasis als volgt berekend:
  P = ((1 + i)t – 1) x 100.
  In deze formule is P de effectieve rente op jaarbasis, i het eenhonderdste deel van de
  effectieve rente per betalingstermijn en t het aantal betalingstermijnen per jaar.
  Als de termijnbedragen aan het begin van elke betalingstermijn worden betaald, is in de
  formule sub a voor het bedrag van de hypothecaire financiering te lezen:
  (K -T(1)); de looptijd is dan (n – 1). De berekening is verder identiek.
  Het effectieve rentepercentage dient uitgedrukt te worden in één getal, met één cijfer
  achter de komma. Afronding van het tweede cijfer achter de komma vindt als volgt
  plaats:
  – is het tweede cijfer achter de komma 4 of lager dan blijft het eerste cijfer achter de
  komma ongewijzigd;
  – is het tweede cijfer achter de komma 5 of hoger dan wordt het eerste cijfer achter
  de komma met 1 verhoogd.
 23. Nevenovereenkomsten
 24. De hypothecair financier zal aan het verkrijgen van een hypothecaire financiering
  door een consument geen verplichting verbinden tot het aangaan van andere
  overeenkomsten, tenzij die een redelijk verband houden met de consument in de
  hoedanigheid van geldnemer of het hypothecair te verbinden registergoed.
 25. De consument is vrij in het kiezen van de wederpartij met wie hij een dergelijke
  overeenkomst wil sluiten, mits de inhoud van die overeenkomst voldoet aan de door
  de hypothecair financier te stellen voorwaarden. De hypothecair financier is bevoegd
  overlegging van een kopie van de (concept-) overeenkomst te verlangen om te
  controleren of aan de voorwaarden wordt voldaan.
 26. Het in het voorgaande lid gestelde geldt niet voor een of meer andere overeenkomsten
  die uitdrukkelijk onderdeel uitmaken van de door de hypothecair financier
  aangeboden financieringsvorm.
 27. Extra of vervroegde algehele aflossing
 28. De hypothecair financier zal de consument toestaan om tot extra of vervroegde
  algehele aflossing van een hypothecaire financiering over te gaan. De hypothecair
  financier is bevoegd te bedingen dat deze aflossingen alleen kunnen geschieden op
  bepaalde data en/of met inachtneming van een bepaalde termijn of termijnen en/of
  met inachtneming van bepaalde minimumbedragen en/of tegen betaling van een
  vergoeding.
 29. De hypothecair financier zal bij extra aflossingen op en bij vervroegde algehele
  aflossing van een hypothecaire financiering bij het berekenen van een vergoeding
  rekening houden met het bedrag dat contractueel door de consument in het jaar
  van de aflossing vergoedingsvrij afgelost mag worden.
 30. Vergoeding bij extra aflossing
 31. De hypothecair financier zal de consument toestaan, zonder dat deze tot betaling
  van enige vergoeding gehouden is, elk kalenderjaar niet cumulatief extra
  aflossingen te doen tot een bedrag gelijk aan tien procent van de oorspronkelijke
  hoofdsom van de hypothecaire financiering. De hypothecair financier is bevoegd
  bij wijziging van het rentetype en/of de aflossingsvorm gedurende de economische
  looptijd van de hypothecaire financiering te bedingen dat de in de vorige zin
  bedoelde vergoedingsvrije aflossing gelijk zal zijn aan tien procent van de (restant-)
  schuld van de hypothecaire financiering op het tijdstip van de wijziging van
  de voorwaarden.
 32. Indien de consument ingeval van extra aflossingen op een hypothecaire
  financiering een vergoeding verschuldigd is, die berekend wordt op basis van de
  contante waarde van het verschil tussen de door de consument verschuldigde rente
  en de actuele rente, zal de hypothecair financier in het geval dat de actuele rente
  hoger is dan de door de consument verschuldigde rente geen vergoeding in
  rekening brengen.
  Indien de hypothecair financier ingeval van extra aflossingen een andere methode
  van berekening van een vergoeding hanteert dan de in dit lid vermelde, blijft een
  dergelijke vergoedingsregeling onverkort van toepassing.
 33. De methode van berekening van de vergoeding bij extra aflossingen dient door de
  hypothecair financier in zijn voorwaarden zodanig omschreven te zijn dat de
  daarin voorkomende variabelen voor de consument controleerbaar zijn.
 34. Vergoeding bij vervroegde algehele aflossing
  De hypothecair financier zal bij vervroegde algehele aflossing van een hypothecaire
  financiering:
 35. ingeval van overlijden van de consument geen vergoeding in rekening brengen
  indien de aflossing plaatsvindt uit een uitkering, die gedaan wordt in verband met
  dat overlijden;
 36. ingeval van vrijwillige onderhandse verkoop van het hypothecair verbonden
  registergoed, gevolgd door juridische levering en verhuizing van de consument
  alleen dan een vergoeding in rekening brengen:
  a. indien hij de consument de gelegenheid biedt om een nieuwe hypothecaire
  financiering ter grootte van de hypothecaire financiering die afgelost wordt, te
  verkrijgen onder dezelfde rentecondities als de hypothecaire financiering die
  afgelost wordt (meeneemregeling) en de consument daarvan geen gebruik maakt;
  b. indien van de hypothecair financier redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat hij
  een nieuwe hypothecaire financiering, als hiervoor onder a bedoeld, aanbiedt,
  omdat verstrekking niet binnen de door hem gehanteerde normen zou vallen.
  De vergoeding zal maximaal gelijk zijn aan hetzij vier maanden rente over het
  vervroegd af te lossen bedrag hetzij drie procent van het vervroegd af te lossen
  bedrag.
 37. ingeval van executoriale verkoop of daarmee gelijk te stellen onderhandse
  verkoop van het hypothecair verbonden registergoed alleen dan een vergoeding in
  rekening brengen indien de verkoop het gevolg is van een handelen of nalaten dat
  de consument in redelijkheid is te verwijten. Deze vergoeding zal maximaal gelijk
  zijn aan hetzij vier maanden rente over het vervroegd af te lossen bedrag hetzij
  drie procent van het vervroegd af te lossen bedrag.
 38. ingeval de actuele rente hoger is dan de door de consument verschuldigde rente en
  de consument een vergoeding verschuldigd is, die berekend wordt op basis van de
  contante waarde van het verschil tussen de door de consument verschuldigde rente
  en de actuele rente, geen vergoeding in rekening brengen. Indien de hypothecair
  financier ingeval van vervroegde algehele aflossing een andere methode van
  berekening van een vergoeding hanteert dan de in dit lid vermelde, blijft een
  dergelijke vergoedingsregeling onverkort van toepassing.
  De methode van berekening van de vergoeding bij vervroegde algehele aflossing dient
  door de hypothecair financier in zijn voorwaarden zodanig omschreven te zijn dat de
  daarin voorkomende variabelen voor de consument controleerbaar zijn.
 39. Voorlichting beleggingshypotheken
  (nader te bepalen).
 40. Kennisgeving van verlengingsofferte
  Indien een hypothecaire financiering aan een consument is verstrekt onder de voorwaarde
  dat het rentepercentage voor een overeengekomen periode vastligt (repeterend vaste
  rente), zal de hypothecair financier ten minste één maand voor de afloop van een
  dergelijke periode aan de consument schriftelijk het rentepercentage voor de
  eerstvolgende rentevastperiode offreren.
 41. Wijziging voorwaarden tijdens de looptijd van de hypothecaire financiering
 42. De hypothecair financier zal gedurende de juridische looptijd van de hypothecaire
  financiering in beginsel alleen het rentetarief wijzigen, voorzover de mogelijkheid
  tot rentewijziging overeengekomen is.
 43. Van andere mogelijkheden tot wijziging van voorwaarden van de hypothecaire
  financiering zal de hypothecair financier alleen gebruik maken indien:
  a. in redelijkheid van de hypothecair financier niet mag worden verwacht dat hij
  de hypothecaire financiering ongewijzigd continueert, of
  b. de hypothecaire financiering een bijzondere productvorm betreft en in verband
  daarmee reeds bij de verstrekking uitdrukkelijk is overeengekomen dat ook
  andere voorwaarden dan de rente kunnen worden gewijzigd.
 44. Indien de juridische looptijd van een hypothecaire financiering korter is dan de
  economische looptijd van die hypothecaire financiering zal de hypothecair
  financier ook gedurende de economische looptijd van de hypothecaire financiering
  de in de vorige leden beschreven gedragslijn aanhouden.
 45. Overleg bij financiële problemen
  Indien een consument zijn verplichtingen uit hoofde van de hypothecaire financiering
  niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zal de hypothecair financier in overleg met de
  consument treden om te bezien of het mogelijk is een redelijke en voor de hypothecair
  financier en de consument acceptabele oplossing te vinden voor de gerezen problemen.
  De hypothecair financier zal alsdan het hypothecair verbonden registergoed niet in het
  openbaar verkopen dan nadat voormeld overleg heeft plaatsgevonden dan wel daartoe
  een poging is ondernomen, maar in ieder geval niet binnen twee maanden na het tijdstip
  waarop de consument zijn verplichtingen had behoren na te komen, tenzij in redelijkheid
  niet van de hypothecair financier mag worden gevergd dat hij in overleg treedt met de
  consument of dat hij voormelde termijn van twee maanden in acht neemt.
 46. Depotrente
  De hypothecair financier zal bij hypothecaire financieringen, waarbij de geldmiddelen of
  een gedeelte daarvan nog niet aan de consument worden uitgekeerd maar – onder welke
  benaming dan ook – ter beschikking worden gehouden, de daarvoor te betalen vergoeding
  uitdrukken in hetzij een – per saldo – te betalen rente over het ter beschikking gehouden
  bedrag hetzij in een percentage van de hoofdsom van de hypothecaire financiering.
 47. Afwijkingen
  Indien een hypothecair financier van oordeel is dat bij een specifieke hypothecaire
  financieringsvorm redelijkerwijs de naleving door hem van een of meer bepalingen uit de
  Gedragscode niet gevergd kan worden zal hij voordat hij een dergelijke hypothecaire
  financieringsvorm als standaardproduct in het openbaar aan consumenten aanbiedt, het
  niet kunnen naleven van de betreffende bepaling(en) ter toetsing voorleggen aan de
  Geschillencommissie Hypothecaire Financieringen.
  Indien de Geschillencommissie met de afwijking ingestemd heeft, zal de hypothecair
  financier zulks vermelden in folders, brochures of offertes en aangeven aan welke
  bepaling(en) van de Gedragscode niet voldaan is of zal worden.
 48. Hypotheekbemiddelaars
 49. De hypothecair financier zal schriftelijk met een hypotheekbemiddelaar, die voor
  hem bemiddelt op het gebied van hypothecaire financieringen, overeenkomen dat
  hij de Gedragscode dient na te leven.
 50. De hypothecair financier zal een hypotheekbemiddelaar, die de Gedragscode niet
  naleeft schriftelijk verzoeken de Gedragscode na te leven.
 51. De hypothecair financier zal een hypotheekbemiddelaar op het gebied van hypothecaire
  financieringen uitsluiten van bemiddeling, indien deze
  hypotheekbemiddelaar ondanks herhaalde waarschuwing in ernstige mate in
  gebreke blijft de bepalingen uit de Gedragscode na te leven. Indien de hypotheekbemiddelaar
  aangesloten is bij een representatieve organisatie, zal een dergelijke
  uitsluiting op het gebied van hypothecaire financieringen niet plaatsvinden dan na
  overleg door de hypothecair financier met deze organisatie.
 52. Klachten.
  Bij niet-naleving door een hypothecair financier van een of meer bepalingen van deze
  Gedragscode zijn de volgende (rechts)personen bevoegd tot het indienen van een klacht:
  – een consument, die rechtstreeks in zijn belang is getroffen;
  – een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die in overeenstemming met
  zijn statuten belangen van consumenten behartigt en die als voldoende
  representatief wordt beschouwd;
  – een hypothecair financier.
  De indiening, behandeling en afdoening van een klacht geschiedt met inachtneming van
  het reglement Geschillencommissie Hypothecaire Financieringen.
 53. Tijdstip van inwerkingtreding
  De Gedragscode treedt in werking op 1 januari 2007.
  Deze Gedragscode is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 273929